Förtroendevalda hos oss.

Nämnder (21 st)

I nämnderna sitter politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Nämnderna leder stadens förvaltningar som i sin tur utför den dagliga verksamheten. I förekommande fall kan du också hitta anställda, exempelvis nämndsekreterare.

Namn
Barn- och utbildningsnämnd
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutkott
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges demokratiberedning
Kommunfullmäktiges valberedning
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Krisledningsnämnd
Kultur- och fritidsnämnd
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott
Miljönämnd
Plan- och byggnadsnämnd
Socialnämnd
Socialnämndens arbetsutskott
Socialnämndens socialutskott
Teknik- och servicenämnd
Teknik- och servicenämndens arbetsutskott
Valnämnd
Äldreomsorgsnämnd
Äldreomsorgsnämndens arbetsutskott
Överförmyndarnämnd